Användarvillkor

Fastställda 2011-05-22

1. Skapare och brukare av användarkonto på mollevangen.net (Användaren) bestämmer själv i vilken utsträckning Användaren vill uppge personlig information om sig själv och hur mycket av den informationen som ska visas för andra användare. Väljer Användaren att uppge personlig information, såsom förnamn, efternamn, födelsedag, och/eller epostadress, så är det Användarens skyldighet att denna information är korrekt. Det är ej tillåtet att försöka framstå som någon annan person.

2. Användarkonton på mollevangen.net är personliga: varje Användare får endast ha ett användarkonto på Möllevången. Skulle det upptäckas att samma Användare har flera användarkonton så riskerar Användaren avstängning av samtliga de konton som Användaren brukar sig av.

3. Svensk lag gäller på mollevangen.net. Det är inte tillåtet att bedriva kriminell verksamhet i någon form via mollevangen.net, må det vara trakasserier och hot mot andra Användare eller grövre aktiviteter. Påföljderna av regelbrott kan leda till avstängning samt, om regelbrottet bryter mot svensk lag, till polisanmälan, kompletterad med erforderliga IP-nummer. Avstängningar kan inte överklagas. Se även punkt 8.

4. Sedvanlig netikett gäller på mollevangen.net: trakasserier, mobbing och annat olustigt beteende är ej tillåtet på mollevangen.net och kan leda till avstängning. Det är heller inte tillåtet att "spamma" andra Användare via post, forum eller annorstädes. Användaren har ingen rätt att använda mollevangen.net i eget kommersiellt syfte.

5. Användaren accepterar att Användaren är individuellt ansvarig för de bilder, bloggar, texter och övrigt material som Användaren publicerar på mollevangen.net. Rasistiskt, pornografiskt och annat material som kan väcka anstöt hos andra Användare tolereras inte på mollevangen.net. Upprepade övertramp mot detta leder till avstängning samt, om tillämpbart, till polisanmälan. Respekt, tolerans och mångfald är centrala koncept för att mollevangen.net ska fungera som en trevlig virtuell mötesplats.

6. Inga personuppgifter om Användare kommer någonsin att utlämnas till tredje part. Det är således inte tillåtet för Användare att samla in och/eller sprida andra Användares personuppgifter, vare sig på eller utanför mollevangen.net.

7. Genom godkännande av användarvillkoren ger Användaren samtycke till att avpersonifierad data kan komma att användas i ett framtida forskningsprojekt vid Lunds universitet och/eller Central European University, Budapest. Projektet som sådant kommer befinna sig i gränslandet mellan antropologi, etnologi och kulturgeografi och dess syfte är att studera sociala och geografiska rollstrukturer vid virtuell social interaktion. Projektet och insamlandet av erforderlig data för ett sådant hypotetiskt projekt kommer då följa de riktlinjer som är fastställda av Vetenskapsrådet ("Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning") och vad gäller konfidentialitet- och nyttjandekravet så kommer det ej vara möjligt att identifiera enskilda individer i de forskningsresultat som eventuellt publiceras framöver.

8. Användaren kan när som helst avsluta sitt konto på mollevangen.net. Vid avslutande av konto så kommer samtliga texter och bilder som Användaren publicerat att försvinna. Dock kommer de foruminlägg och personliga meddelanden som Användaren skickat att finnas kvar en viss tid efter att Användaren har avslutat sitt konto.

9. Användaren godkänner att mollevangen.net använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i Användarens webläsare - dessa filer används för att säkerställa inloggning samt för att hålla koll på formulärdata för forum och postsystem.

10. Givare av tjänsten mollevangen.net är Demesta HB (org.nr 969642-6619). Demesta HB är personuppgiftsansvarig och personliga uppgifter för Användare finns endast tillgängligt för en enskild person med särskild behörighet. Allt datamaterial som kan komma att användas for forskningsändamål kommer anonymiseras så att uppgifter ej kommer att kunna knytas till enskilda individer och Användare av mollevången.net.

11. Ovanstående användarvillkor kan komma att ändras framöver och det åligger därmed Användaren att regelbundet kontrollera dessa användarvillkor. Skulle förändringarna vara av sådan art att det kan komma att påverka möjligheterna för Användare att fortsätta vara medlem så kommer detta kungöras på mollevangen.net direkt efter att Användare har loggat in.